Sadly, the name "Neon Chrome" was already taken. :P